Učte se s  
OBCHODNÍ PODMÍNKY k prodeji ZBOŽÍ

Společnosti CETROS, s.r.o., Pod Hájkem 406/1, 180 00 Praha 8, IČ: 26441144OBSAH:

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka
 3. Cena zboží
 4. Způsob platby
 5. Doprava zboží a cena dopravy
 6. Dodací podmínky
 7. Odstoupení od smlouvy
 8. Reklamace zboží
 9. Odpovědnost za obsah webu
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Závěrečná ustanovení


1.Obecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém stránce http://anglickyfantasticky.cz/blondynky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím společností CETROS, s.r.o. a kupujícím. Vztahy mezi CETROS, s.r.o. a kupujícím neupravené obchodními podmínkami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.


2.Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje CETROS e-mailem nebo telefonicky.

Kupující objednává knihu Anglická gramatika bezbolestně i pro blondýnky (AGB) za akční cenu s doručením pouze pro Českou a Slovenskou republiku vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že ji před odesláním zkontroloval a odpovídá jeho požadavku. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a CETROS vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. CETROS se zavazuje zaslat kupujícímu objednané zboží a převést na něj vlastnické právo a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu zboží.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami společnosti CETROS, s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky a následným potvrzením o přijetí. Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze pouze výjimečně, a to vždy pouze s předchozím písemným souhlasem CETROS, s.r.o..

CETROS, s.r.o. je oprávněn zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží stalo nedostupným z důvodů, které vznikly nezávisle na jeho vůli. V takovém případě bude CETROS, s.r.o. neprodleně kontaktovat kupujícího ohledně řešení a vrácení uhrazené platby.


Na 1 objednávku (1 e-mail) zasíláme pouze 1 knihu AGB.


3.Cena zboží

Zboží se platí v Kč, zákazníci ze Slovenska platí v EUR. Cena je uvedena přímo v objednávkovém formuláři.


4.Způsob platby

Platby je možné provádět následně:


5.Doprava zboží a cena dopravy


6.Dodací podmínky
Po přijetí platby společnost CETROS, s.r.o. zajistí odeslání zboží do 7 dnů. Daňový doklad je zasílán mailem. Pokud kupující po této době zboží neobdrží nebo nedostane výzvu k vyzvednutí na poště, neprodleně kontaktuje prodávajícího ke zjištění bližších skutečností ohledně zásilky.

Zjistí-li kupující poškození obalu zboží, má právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. Kupující kontaktuje CETROS, s.r.o. ohledně dohody na dodávce nového zboží.

V případě opětovného zaslání (první zásilku si kupující ani na výzvu pošty nevyzvedne a ta se vrátí zpět) je kupující povinen uhradit znovu cenu za dopravu.


7.Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo dle § 1829 a násl. NOZ odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, a to písemnou formou s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu, data nákupu a čísla bankovního účtu. Kupujícímu bude obratem zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží snížené o skutečně vynaložené náklady prodávajícího na vrácení zboží. Zaslaný dobropis je zákazník povinen potvrdit svým podpisem, uvést číslo bankovního účtu a datum a zaslat zpět CETROS (stačí emailem). Do 14 dnů od doručení bezvadného vráceného zboží prodávajícímu, bude kupujícímu poukázána příslušná částka na jím uvedený bankovní účet.

Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů, zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny, zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání. Kupující zašle zboží formou doporučeného balíku.


8.Reklamace zboží
Reklamace zboží se řídí ustanoveními NOZ a zákona o ochraně spotřebitele. Okamžikem převzetí zboží se kupující stává jeho vlastníkem a začíná běžet záruční lhůta. Daňový doklad (faktura) slouží jako záruční list.

Zjistí-li kupující, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat. Kupující má nárok na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy v případě neodstranitelných vad.

Kupující je povinen reklamaci provést zasláním e-mailu nebo doporučeného dopisu, v němž uvede číslo daňového dokladu, podrobný popis zjištěných vad, kontaktní spojení a reklamační nárok.

CETROS, s.r.o. rozhodne o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.


9.Odpovědnost za obsah webu

CETROS, s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a zboží, jeho popis a cena a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

CETROS, s.r.o. poskytuje pouze záruky vyplývající ze zákona a záruky, které uvádí na webových stránkách obchodu či faktuře.

CETROS, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky zveřejněním jejich nového znění na svých webových stránkách a to nejméně 10 dnů před nabytím jejich účinnosti.


10.Ochrana osobních údajů

CETROS se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které jsou zadávány při registraci uživatele interaktivního obchodu, jsou následující: uživatelské jméno/ID uživatele, křestní jméno, příjmení, společnost (firma), IČO, DIČ, e-mail, ulice, město, PSČ, telefon, fax. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. CETROS je používá pouze k realizaci obchodního případu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.


Veškerá data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám s výjimkou hromadných statistických údajů o zákaznících, návštěvnosti, či obratu internetového obchodu. Tyto statistiky však neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

Souhlas kupujícího:

Vyplněním registračního formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího, jakožto správce a s jejich využitím pro obchodní nabídky CETROS. Tento souhlas je udělen kupujícím do doby jeho odvolání odhlášením z databáze.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu CETROS, s.r.o. zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Kupující bere na vědomí, že dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů¨, v platném znění je poskytnutí údajů dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci. Postup pro odvolání souhlasu odhlášením se z databáze je uveden na konci každého zaslaného infolistu.


11.Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22.4.2017